9 Modules

Deall beichiogrwydd, esgor, genedigaeth a’ch baban (Understanding pregnancy, labour, birth and your baby): Welsh

Get started
 

Ynglŷn â'r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn ar gyfer rhieni, neiniau a theidiau a gofalwyr - i bawb ym mywyd y newydd ddyfodiad sydd am gyrchu cwrs cynenedigol a meithrin perthynas gref, iach gyda'r baban.

Mae'n integreiddio'r wybodaeth draddodiadol a roddir ar gwrs cynenedigol â dull newydd o gychwyn eich perthynas â'ch baban cyn i'ch baban ymddangos hyd yn oed!

Mae'n egluro sut a pham rydych chi mor bwysig i'r baban hwn, p'un a ydych chi'n fam, tad, partner, nain neu daid neu bartner geni.

Mae gan y cwrs gynnwys y gallwch chi ymddiried ynddo. Fe'i datblygwyd gan Fydwragedd Cofrestredig sy'n gweithio gyda Seicolegwyr Clinigol ac Ymwelwyr Iechyd yn nhîm Solihull Approach. Mae ganddo'r un cynnwys â chwrs cynenedigol wyneb yn wyneb Solihull Approach o'r un enw. Mae hyn yn golygu, os bydd un ohonoch chi'n mynd ar y cwrs wyneb yn wyneb a'r llall yn gwneud y cwrs ar-lein y byddwch chi'n cwmpasu'r un deunydd.

Cwrs yw hwn, taith trwy wybodaeth. Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth ar bynciau penodol efallai y byddai'n well gennych chi NHS Choices. Mae pob modiwl yn cymryd oddeutu 20 munud i'w gwblhau. Mae gweithgareddau rhyngweithiol, cwisiau a chlipiau fideo. Mae troslais dewisol hefyd.


Teacher

John Doe
John is the WordPress teacher at College Name. He has an extensive background in web design and WordPress education, having taught and help run college and high school web programs. You can often find him attending and speaking at local WordCamp meetups.